Algemene voorwaarden The Production Lab
Opgemaakt op 1 Mei 2018


Artikel 1: Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden                              
1.1 Door verlening van een opdracht aan The Production Lab verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van The Production Lab en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
1.2 Afwijken van de algemene voorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en The Production Lab opgenomen wordt.
1.3 Deze voorwaarden gelden voor ieder aanbod tussen The Production Lab en een opdrachtgever waarop The Production Lab deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.4 The Production Lab is aangesloten bij het Commercieel Producenten Akkoord van FijnWeekend. De daarin genoemde voorwaarden zijn tevens van toepassing op de voorwaarden van The Production Lab. Zie: https://fijnweekend.film/commercial-akkoord/

Artikel 2: Uitvoering opdracht door The Production Lab
2.1 The Production Lab zal de opdracht zelfstandig en buiten dienstbetrekking van de opdrachtgever naar behoren en zo goed mogelijk uitvoeren.
2.2 Nadat de offerte of prijsopgave is ondertekend en de opdrachtgever alle nodige bijkomende zaken, zoals aanleveren van huisstijl-elementen heeft verzorgd, zal The Production Lab de opdracht gaan uitvoeren.
2.3 De uitvoering van de opdracht bestaat, indien het productionele formaat van de opdracht dat toelaat, uit 6 fases. Na elke fase vragen we van de opdrachtgever een schriftelijke fiattering. Hierdoor kan het voorkomen dat de opdrachtgever per fase wordt gefactureerd. Dit kan enkel geschieden in goed overleg.
                  Fase 1: concept
De opdrachtspecificaties worden helder op papier gezet. The Production Lab levert een duidelijk plan aan bij de opdrachtgever waarin alle aspecten van de film zo duidelijk mogelijk zijn omschreven. Een grove offerte ten behoeve van dit concept wordt opgesteld.
                  Fase 2: pre-productie
Alle nodige stappen ter voorbereiding van het uitvoeren van het concept worden ondernomen en gedocumenteerd.
                  Fase 3: productie
The Production Lab zal het concept naar behoren en zo goed mogelijk uitvoeren, dan wel op beeld vastleggen. Ook zal The Production Lab de opdrachtgever op de hoogte stellen van hoe dit is verlopen.
                  Fase 4: montage
De beelden worden zelfstandig en buiten dienstbetrekking van de opdrachtgever naar behoren en zo goed mogelijk gemonteerd.
                  Fase 5: post-productie
Het product wordt afgerond door de nodige beeld- en geluidsnabewerkingen door te voeren.
                  Fase 6: aflevering
Het definitieve product wordt afgeleverd volgens de overeengekomen leveringsvoorwaarden zoals overeengekomen in het werkcontract.
2.4 Indien een opdrachtgever na schriftelijke fiattering van een fase alsnog wijzigingen wil aanbrengen in het product, zullen er door The Production Lab meerkosten in rekening worden gebracht. Voor het uitvoeren van het meerwerk zal er eerst een schriftelijke prijsopgaaf m.b.t. tot de meerkosten worden verstrekt aan de opdrachtgever. Na het aanvaarden van de prijsopgaaf door de opdrachtgever, zal The Production Lab het meerwerk uitvoeren.
2.5 Oplevering geschiedt voor of op de overeengekomen datum. In geval van overschrijding van enige termijn zullen The Production Lab en de opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden.


Artikel 3: Medewerking van de opdrachtgever
3.1 Volledige medewerking door de opdrachtgever aan de uitvoering van de opdracht is noodzakelijk om tot het gewenste eindresultaat te komen binnen de gestelde uitvoeringstermijn. De opdrachtgever verstrekt aan The Production Lab binnen de verzochte termijn alle noodzakelijke informatie, documenten, huisstijl-elementen, foto’s en andere zaken als daarover overeenstemming is bereikt.
3.2 Indien is overeengekomen dat de opdrachtgever faciliteiten, als bijvoorbeeld apparatuur, materiaal of gegevens ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden gebruikelijke en noodzakelijke specificaties. Zodra deze hier niet aan voldoen zal The Production Lab deze zelf verzorgen en de opdrachtgever hiervoor factureren.
3.3 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens of faciliteiten niet tijdig of niet overeenkomstig aan de afspraken worden verstrekt, heeft The Production Lab het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de hieruit voortvloeiende extra kosten in rekening te brengen.
3.4 Zodra het productionele formaat van een opdracht een financieel voorschot of dergelijk start kapitaal vereist zal The Production Lab de opdracht pas uitvoeren zodra deze zijn betaald overeenkomstig aan de factuur verbonden betalingscondities zoals schriftelijk overeengekomen.
 
Artikel 4: Annuleringen
4.1 Indien de opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan The Production Lab deels, dan wel alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten (kosten van voorbereiding, opslag, huur van apparatuur, provisie e.d.) te vergoeden en indien The Production Lab dat wenst, de voor de uitvoering van deze opdracht bestemde materialen en halffabricaten voor zijn rekening te nemen tegen de door The Production Lab in zijn calculatie opgenomen prijzen; alles onverminderd het recht van The Production Lab op vergoeding wegens winstderving, zomede van de overige uit de annulering voortvloeiende kosten.
4.2 Indien er sprake is van annulering binnen 48 uur dient de opdrachtgever 50% van de in redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden zoals deze in de calculatie van The Production Lab zijn opgenomen. Indien er sprake is van annulering binnen 24 uur dient de opdrachtgever 100% van de in redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden zoals deze in de calculatie van The Production Lab zijn opgenomen.
 
Artikel 5: Prijs, betaling, zekerheidstelling
5.1 The Production Lab mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.
5.2 Alle bedragen zijn exclusief omzetbelasting (21% B.T.W.)
5.3 Voor overwerk en weekendtarieven zijn wij aangesloten bij het commercieel producenten akkoord van FijnWeekend. Zie https://fijnweekend.film/commercial-akkoord/ 
5.4 Zodra The Production Lab, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, noodgedwongen door toedoen van de opdrachtgever buiten kantooruren (na 20:00) of op nationaal erkende feestdagen moet werken wordt zowel het dagtarief als het uurtarief met 50% verhoogd.
5.5 Alle facturen zullen door de opdrachtgever worden betaald overeenkomstig aan de factuur verbonden betalingscondities zoals schriftelijk overeengekomen. Bij gebrek van specifieke condities zal de opdrachtgever binnen 30 dagen na factuurdatum betalen. Elke betaling strekt tot voldoening van de oudst uitstaande factuur.
5.6 Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen overeengekomen termijn betaalt, is de opdrachtgever zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente vermeerderd met 2%. Indien de opdrachtgever na een deugdelijke ingebrekestelling in verzuim blijft, zijn alle daaruit voortvloeiende (buitengerechtelijke) incassokosten voor rekening van de opdrachtgever, waarvan de hoogte bepaald wordt op 15% van het totaal verschuldigde bedrag. Indien opdrachtgever tijdens de productie met andere uitgebreidere opdrachten komt voor het vervaardigen van een luxer product, zullen de kosten voor de opdrachtgever zijn.
5.7 In geval van liquidatie, surséance van betaling, faillissement, onderbewindstelling of beslag aan de zijde van de opdrachtgever, zijn de vorderingen van The Production Lab op de opdrachtgever direct opeisbaar.
5.8 Indien de opdrachtgever tekort komt in de nakoming van de overeenkomst, dan komen alle door The Production Lab in en buiten rechte gemaakte kosten ter verkrijging van voldoening / nakoming voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke (incasso)kosten bedragen 15% van de hoofdsom.
5.9 Voor reiskosten binnen Nederland wordt €0,39 per kilometer excl. BTW in rekening gebracht.
 
Artikel 6: Auteursrechten                                                        
6.1 Het auteursrecht op werken, ontwerpen op audiovisuele werken hieronder begrepen, komt toe aan en blijft bij The Production Lab of diens licentiegevers.
6.2 The Production Lab behoudt ten alle tijden het recht op naamsvermelding en aftiteling. Tevens is The Production Lab gerechtigd in voorkomend geval de namen te vermelden van andere makers van het ontwerp en of het audiovisuele werk. De opdrachtgever zal indien The Production Lab dat nodig acht, het te verveelvoudigen werk voorzien van het symbool © met de naam van The Production Lab en het jaar van de eerste openbaarmaking. Voor fotografie gelden andere regels in die zin dat het eindproduct, datgeen waar de klant voor betaald, is opgekocht en tevens niet voorzien hoeft te worden van een dergelijk watermerk of copyright symbool.
6.3 Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van The Production Lab en/of diens licentiegever de door The Production Lab aan de opdrachtgever geleverde werken, ontwerpen en/of audiovisuele werken hieronder begrepen, al dan niet in gewijzigde vorm te verveelvoudigen. Fotografie mag verveelvoudigd worden indien de staat van het geleverde product niet wordt gewijzigd.
6.4 Het is opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van The Production Lab de door The Production Lab geleverde ontwerpen en/of audiovisuele werken te bewerken. Als de opdrachtgever het geleverde eindproduct wil voorzien van eigen logo, watermerk, embleem of ontwerp is dat mogelijk indien de staat van het eindproduct gewaarborgd blijft.
6.5 In de tussen partijen overeengekomen prijs is tevens inbegrepen de vergoeding voor het overeengekomen gebruik van het audiovisuele werk met betrekking tot het verspreidingsgebied en de in de overeenkomst vastgelegde eerste bestemming. In geval van ander gebruik, verveelvoudiging, hergebruik of ruimer gebruik van het audiovisuele werk, al dan niet in gewijzigde vorm, dient tussen partijen steeds een nadere overeenkomst met betrekking tot deze vergoeding te worden gesloten.
6.6 De opdrachtgever zal niet zonder schriftelijke toestemming van The Production Lab door The Production Lab aan de opdrachtgever gepresenteerde voorstellen, treatment, ontwerpen of audiovisuele werken, geheel of gedeeltelijk, gebruiken op enigerlei wijze anders dan is overeengekomen.
6.7 Het gebruik van auteursrechtelijke muziek is alleen toegestaan binnen huiselijk gebruik. The Production Lab is niet verantwoordelijk als opdrachtgever toch dergelijk materiaal distribueert via bijv. sociale media kanalen. Op het moment dat men een dergelijke productie openbaar wilt maken dient opdrachtgever rekening te houden met andere prijzen in verband met BUMA/STEMRA rechten. Voor kosten voor bijvoorbeeld bestaand repertoire toegevoegd aan uw film, welke voor commerciële doeleinden wordt gebruikt, verwijzen wij u naar de BUMA/STEMRA website. Zodra de opdrachtgever hieraan verzuimt zijn alle bijkomstige (juridische) kosten en boetes voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 7: Klachten, in gebrekenstelling
7.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld aan The Production Lab. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat The Production Lab in staat is adequaat te reageren.
7.2 Indien een klacht gegrond is, zal The Production Lab de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.


Artikel 8: Aansprakelijkheid van The Production Lab
8.1 The Production Lab is slechts aansprakelijk voor de schade die de opdrachtgever lijdt als rechtstreeks gevolg van hem door zijn opzet of grove schuld toe te rekenen tekortkomingen of onrechtmatig handelen bij de vervulling van de opdracht begaan, dan wel van personen waarvan The Production Lab zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.
8.2 Iedere aansprakelijkheid van The Production Lab voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. The Production Lab is in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van een gebrekkige medewerking, informatie of materialen door de opdrachtgever of schade wegens door The Production Lab gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt.
8.3 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de opdrachtgever na het ontstaan van de schade zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk bij The Production Lab heeft gemeld.
 
Artikel 9: Veiligheid
9.1 The Production Lab behoudt zich ten alle tijden het recht om het werk te staken zodra de situatie te gevaarlijk of bedreigend wordt ervaren voor zowel crew als apparatuur. (Bijvoorbeeld in geval van weersomstandigheden, baldadige gasten,  onveilige locaties, etc.) The Production Lab is in geen geval aansprakelijk voor het missen van materiaal en behoudt ten alle tijden het recht om de gewerkte uren te factureren aan de opdrachtgever tenzij de opdrachtgever enige schade lijdt als rechtstreeks gevolg van The Production Lab zijn opzet of grove schuld toe te rekenen tekortkomingen of onrechtmatig handelen bij de vervulling van de opdracht begaan, dan wel van personen waarvan The Production Lab zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.


Artikel 10: Onmacht
10.1 Een tekortkoming in de nakoming van enige verplichting kan geen der partijen worden toegerekend, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld noch krachtens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
10.2 Bij onmacht verklaart de opdrachtgever zich akkoord en kunnen er geen gerechtelijke stappen ondernomen worden. Er worden geen schadevergoedingen uitbetaald. Onmacht is van toepassing bij iedere tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die niet te verwijten is aan The Production Lab. Van onmacht is in elk geval sprake bij diefstal, onvoorzienbare en onoverkoombare technische problemen, hindering, liquidatie, oorlog, politieke onrust, natuurrampen, pandemieën, faillissement en dergelijke.


Artikel 11: Vrijwaring
11.1 The Production Lab vrijwaart de opdrachtgever voor aanspraken van derden wegens vermeende inbreuken op hun rechten van het intellectuele eigendom. Ten aanzien van muziekauteursrechten vrijwaart The Production Lab de opdrachtgever slechts voor het vastleggen van de auteursrechtelijk beschermde werken in de productie, zoals aangegeven in een contract met de opdrachtgever. Er kan overeengekomen worden dat niet The Production Lab, maar de opdrachtgever verantwoordelijk is voor de muziekrechten indien dat schriftelijk is overeengekomen.
11.2 De opdrachtgever vrijwaart The Production Lab voor aanspraken van derden voortvloeiend uit het gebruik van de productie, waaronder uitdrukkelijk begrepen aanspraken van derden in gevallen, waarin de opdrachtgever zelfstandig een bepaalde inbreng in de productie heeft gehad, bijvoorbeeld door het voorschrijven van bepaalde handelingen, objecten, teksten et cetera, waarvan The Production Lab het schade veroorzakend of inbreuk makend karakter in redelijkheid niet kan beoordelen.


Artikel 12: Toepasselijk recht
12.1 Nietigheid van enige bepaling van deze overeenkomst tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.
12.2 Wijzigingen in deze overeenkomst kunnen alleen schriftelijk worden gedaan en maken alsdan deel uit van deze overeenkomst indien beide partijen hebben ondertekend.
12.3 Op elke overeenkomst tussen The Production Lab en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13: Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden
13.1 In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
13.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie of, dan wel de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst. De versie op deze website is ten alle tijde de meest recente.
13.3 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. The Production Lab en de opdrachtgever zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of,  dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.